Werkwijze

Werkwijze Fresh Unieke Mondzorg

In een vertrouwensrelatie tussen enerzijds haar mondzorgverleners en anderzijds haar cliënten en allen die op professionele of vrijwillige basis zorg verlenen aan de cliënten, ligt volgens Fresh Unieke Mondzorg de kern van goede preventieve en curatieve mondzorg. Om die vertrouwensrelatie op te bouwen en te handhaven vindt Fresh Unieke Mondzorg langdurige samenwerking erg belangrijk. 

De mondzorgverleners van Fresh Unieke Mondzorg zijn opgeleid om goed te luisteren naar een cliënt/familielid/arts/zorgverlener en houden rekening met diens wensen en mogelijkheden. Daardoor kunnen zij de specifiek voor iedere cliënt benodigde en geschikte zorg bieden, ongeacht de woon- of verblijfsplaats van de cliënten.

Onze werkwijze
Fresh Unieke Mondzorg biedt op maat gemaakte mondzorg. Een tandarts stelt daartoe een mondzorgplan op maat op, waarbij het individu, zijn welzijn, zijn levenskwaliteit en de kwaliteit van de zorgverlening centraal staan. Kwaliteit van de zorgverlening is vanuit het perspectief van de cliënt meer dan alleen fysiek technisch correct uitgevoerde preventieve en curatieve behandelingen. De zorgverlening dient gepaard te gaan met een respectvolle omgang en houding, voldoende informatieverstrekking, adequate nazorg en zorgvuldige bescherming van de persoonsgegevens. De tandarts bespreekt het op maat gemaakte mondzorgplan met de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers, evenals de eventuele financiële consequenties. Aan de hand van deze bespreking past de tandarts indien nodig het plan aan en registreert vervolgens het definitieve mondzorgplan in het elektronische patiëntendossier. Bewoners met de indicatie Zorgtegemoetkoming krijgen de mondzorg vergoed. De mondzorg kan ook vergoed worden via de eigen ziektekostenverzekering of door ons aangevraagd worden via een machtiging.

Dit alles ongeacht de woon- of verblijfsplaats van de cliënten. Mobiele mondzorgverlening in de persoonlijke leefomgeving van de cliënten, dat wil zeggen aan huis of in een woonzorgcentrum of in een andere verblijfs- of woonvoorziening, is het uitgangspunt. Indien nodig of indien dat verstandiger is, kan de zorgverlening ook in een reguliere mondzorgpraktijk plaatsvinden.

Scholing over mondverzorging
In de woonzorgcentra en andere verblijfs- en woonvoorzieningen verzorgt Fresh Unieke Mondzorg scholing over mondverzorging aan alle zorgverleners. Deze scholing wordt desgewenst ook aangeboden in de vorm van e-learning. Verder wordt de mogelijkheid geboden om zorgverleners te begeleiden tijdens de momenten waarop de mondverzorging van de cliënten plaatsvindt. Een aantal keren per jaar controleert Fresh Unieke Mondzorg de zorgverlening om te beoordelen of de kwaliteit is gewaarborgd.

Team van gekwalificeerde medewerkers
De primaire mondzorgverleners, de tandartsen en alle andere mondzorgverleners die onder hun verantwoordelijkheid werken, houden zich aan de wettelijke kaders die hiervoor gelden, zoals de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de gedragsregels voor tandartsen van het Verbond Vlaamse Tandartsen (VVT), de Wet betreffende de Rechten van de Patiënt, de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Mededingingswet, de Instructies van de Klachtencommissie Zorg, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het het Koninklijk Besluit stralingsbescherming.